Management
PARTON
:
JOHN JOSEPH
PRESIDENT
:
MARTIN THOMAS
VICE-PRESIDENT
:
Dr. VIJAYA KUMAR
HONORARY SECRETARY
:
Dr. BIJOY THOMAS
TREASURER
:
VENKATARAJ GOVIND
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS
1. SANDEEP BABURAJ
2. SINOJ JOSEPH
3. VINOD VARGHESE
4. Advt RENOY JOSEPH
5. SABU PALAKKATHADATHIL
6. MKS NAIR
7. GEORGE KARIKKARA
8. SACKARIA JOHN
9. THOMAS AMBALAVAYAL